Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 41,582
Hôm nay: 42
Đang xem: 12
Danh sách ngoại văn (06/05/2014)
TT MÃ SÁCH TÊN SÁCH SL 
1 9780194531818 BEC Vantage Masterclass: WB and Audio CD Pack 2
2 9780194531870 BEC Higher Practice Tests: With Answers 1
3 9780194532044 BEC Vantage Masterclass: Class Audio CDs (2) 1
4 9780194534727 PET Practice Tests: Without key 2
5 9780194570657 OEBS: SB Effective PRESENTATIONS 2
6 9780194570664 OEBS: Cas Effective PRESENTATIONS 1
7 9780194570893 OEBS: TB Effective PRESENTATIONS 2
8 9780194575317 IELTS Practice Tests: with explanatory key and CD Pack 2
9 9780194817158 PET Result!: SB 2
10 9780195516319 IELTS Preparation and Practice: Practice Tests key 1
11 9780195540949 IELTS Preparation and Practice: Reading and Writing General  1
12 9780521139922 Cambr Key Eng Tst 1 St Bk w ans 2
13 9780521145695 Cambr Key Eng Tst 1 Audio CD 1
14 9780521528115 Camb.KET 2e AudCDs 1 1
15 9780521528139 Camb.KET 2e SB w/K 2 2
16 9780521555753 Strategic Reading 3 TM 1
17 9780521555760 Strategic Reading 2 TM 1
18 9780521555784 Strategic Reading 3 SB 1
19 9780521555791 Strategic Reading 2 SB 1
20 9780521555807 Strategic Reading 1 SB 1
21 9780194387545 New Headway, 3e Intermediate: WB with key 3
22 9780194387606 New Headway, 3e Intermediate: Student's WB Audio CD 2
23 9780194715096 New Headway, 3e Elementary: SB 3
24 9780194715102 New Headway, 3e Elementary: WB with key 3
25 9780194715850 New Headway, 3e Pre-Inter: SB 3
26 9780194715867 New Headway, 3e Pre-Inter: WB with key 3
27 9780194715904 New Headway, 3e Pre-Inter: Class Audio CDs (3) 1
28 9780194715928 New Headway, 3e Pre-Inter: Student's WB Audio CD 3
29 9780194716260 New Headway, 3e Pre-Inter: Teacher's Resource Book 1
30 9780195516296 IELTS Preparation and Practice 2e: Listening and Speaking 1
31 9780194534680 PET Practice Tests: With Key Pack 4
32 9780194514088 PET Masterclass: SB and Introductory Module Pack 5
    ĐỢT 2 (21/10/2013)  
33 9780194575355 IELTS Masterclass: Teacher's Book 2
34 9780195516319 IELTS Preparation and Practice: Practice Tests with key 1
35 9780521176828 Cambr Key Eng Tst 1 St Bk noK 2
36 9780521528092 Camb.KET 2e TB 1 2
37 9780521528115 Camb.KET 2e AudCDs 1 1
38 9780521528146 Camb.KET 2e TB 2 2
39 9780521528160 Camb.KET 2e AudCDs 2 2
40 9780521544504 Camb BEC Prelim 2 SB w/K 2
41 9780521544528 Camb BEC Prelim 2 Audio CD 2
42 9780521544542 Camb BEC Vantage 2 SB w/K 2
43 9780521544566 Camb BEC Vantage 2 Audio CD 2
44 9780521555753 Strategic Reading 3 TM 1
46 9780521555784 Strategic Reading 3 SB 1
47 9780521555807 Strategic Reading 1 SB 1
48 9780521603898 Camb.KET 2e Self Study Pk 2 2
49 9780521603904 Camb.KET 2e Self Study Pk 3 2
50 9780521670821 Camb.KET 2e SB w/K 4 1
51 9780521670838 Camb.KET 2e Self Study Pk 4 2
52 9780521670845 Camb.KET 2e AudCDs 4 2
53 9780521671958 Camb BEC Prelim 3 Std Bk Ans 2
54 9780521671965 Camb BEC Prelim 3 Self Study Pk 2
55 9780521671972 Camb BEC Prelim 3 Audio CD 2
56 9780521671996 Camb BEC Vantage 3 Std Bk Ans 2
57 9780521672009 Camb BEC Vantage 3 Self Study Pk 2
58 9780521672016 Camb BEC Vantage 3 Audio CD Set 2
59 9780521739238 Camb BEC 4 Prelim Std Bk w ans 2
60 9780521739245 Camb BEC 4 Prelim Audio CD 2
61 9780521739252 Camb BEC Prelim 4 Self Study Pk 2
62 9780521739269 Camb BEC 4 Vantage Std Bk w ans 2
63 9780521739276 Camb BEC 4 Vantage Audio CDs 2 2
64 9780521739283 Camb BEC 4 Vantage self Study Pk 2
65 9780521753012 Camb BEC Prelim 1 SB w/K 2
66 9780521753043 Camb BEC Vantage 1 SB w/K 2
67 9780521753067 Camb BEC Vantg 1 Aud CD Set 2
68 9780521754798 Camb.KET 2e SB w/K 3 2
69 9780521754804 Camb.KET 2e TB 3 2
70 9780194387507 New Headway, 3e Intermediate: SB 3
71 9780194387538 New Headway, 3e Intermediate: Teacher's Book 3
72 9780194387606 New Headway, 3e Intermediate: Student's WB Audio CD 1
73 9780194715126 New Headway, 3e Elementary: Teacher's Book 3
74 9780194715140 New Headway, 3e Elementary: Class Audio CDs (2) 3
75 9780194715454 New Headway, 3e Elementary: Teacher's Resource Book 3
76 9780194715881 New Headway, 3e Pre-Inter: Teacher's Book 3
77 9780194715904 New Headway, 3e Pre-Inter: Class Audio CDs (3) 2
78 9780194716260 New Headway, 3e Pre-Inter: Teacher's Resource Book 2
79 9780195516296 IELTS Preparation and Practice 2e: Listening and Speaking 2
80 9780194817127 PET Result!: Teacher's Pack  1
    ĐỢT 3 (13/12/2013)  
81 9780194714297 New Headway, 3e Elementary: iTools Pack 1
82 9780194714327 New Headway, 3e Pre-Inter: iTools Pack 1
83 9780194531979 BEC Vantage Masterclass: Course Book 2
84 9780194531986 BEC Vantage Masterclass: Teacher's Book 2
85 9780194532044 BEC Vantage Masterclass: Class Audio CDs (2) 1
86 9780194535489 PET Masterclass: WB Resource Pack 2
87 9780194568753 FCE Practice Tests, new with Key and Audio CDs Pack 2
88 9780194568760 CAE Practice Tests, new With Key and Audio CDs Pack 2
89 9780194575362 IELTS Masterclass: Class CDs (2) 2
90 9780195540949 IELTS Preparation and Practice: Reading and Writing General  1
91 9781408246429 Cosmic  Grammar TG B1 2
92 9781408246436 Cosmic  Grammar B1 2
93 9781408246474 Cosmic  TestBk TG B1 2
94 9781408246573 Cosmic  TestBk B1+ 2
95 9781408246597 Cosmic  Use of Eng Tcher's Guide B1+ 2
96 9781408246603 Cosmic  Use of Eng B1+ 2
97 9781408246702 Cosmic  TestBk B2 2
98 9781408246733 Cosmic  Use of Eng Tcher's Guide B2 2
99 9781408267509 Cosmic  Global WB & AudCD  Pk B1 2
100 9781408267530 Cosmic  Global WB TE & AudCD  Pk B1 2
101 9781408267608 Cosmic  Global WB & AudCD  Pk B2 2
102 9781408267653 Cosmic  Global WB TE & AudCD  Pk B2 2
103 9781408272817 Cosmic  Global SB & Active Book Pk B1+ 2
104 9781408272817 Cosmic  Global SB & Active Book Pk B1+ 2
105 9780194387590 New Headway, 3e Intermediate: Class Audio CDs (2) 3
106 9780194522007 FC Masterclass, new SB 3
107 9780194522045 FC Masterclass, new WB Resource Pack with key 3
108 9780194522052 FC Masterclass, new WB Resource Pack 3
109 9780194522069 FC Masterclass, new Class Audio CDs (2) 3
110 9780194528252 FC Skills - Use of English: SB new 3
111 9780194528269 FC Skills - Use of English: Teacher's Pack 3
112 9780194514040 PET Masterclass: Class Audio CD (1) 4
113 9780194535472 PET Masterclass: WB Resource Pack with key 4
114 9780194817127 PET Result Tcher's Pk (TB, Assessment Bklet w/DVD) 3
115 9780194817202 PET Result WB Resource Pk w/K 4
116 9780194817233 PET Result ClassAudCD 4
117 9780194817295 PET Result SB and Online WB 4
118 9780194514057 PET Masterclass: Teacher's Book 5
119 9780194514118 PET Masterclass: Introductory Module Teacher's Pack 5
    ĐỢT 4 (6/1/2014)  
120 9780521145695 Cambr Key Eng Tst 1 Audio CD 1
121 9780521281133 Strategic Reading L2 Std Book 1
122 9780521281157 Strategic Reading L2 Tch Man 1
123 9780521670821 Camb.KET 2e SB w/K 4 1
124 9781408246726 Cosmic  Use of Eng B2 2
125 9780521281140 Strategic Reading L1 Tch Man 2
    ĐỢT 5 (8/1/2014)  
126 9780194705271 IELTS Masterclass SB&Onl 2
127 9780194705080 FCE Mastercless Teacher PK 3
 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Tự học C# bằng hình ảnh/Trần Tường Thụy Chi tiết
2. Lập trình với C#/Phạm Quang Huy Chi tiết
3. Khai thác, ứng dụng ADOBE FLASH và VBA trong dạy học số và truyền thông/Phạm Quang Huy Chi tiết
4. (N/A) Chi tiết
5. Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo/Trần Thị Huyền Chi tiết
Liên kết website