Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 38,225
Hôm nay: 18
Đang xem: 11
Danh sách ngoại văn (06/05/2014)
TT MÃ SÁCH TÊN SÁCH SL 
1 9780194531818 BEC Vantage Masterclass: WB and Audio CD Pack 2
2 9780194531870 BEC Higher Practice Tests: With Answers 1
3 9780194532044 BEC Vantage Masterclass: Class Audio CDs (2) 1
4 9780194534727 PET Practice Tests: Without key 2
5 9780194570657 OEBS: SB Effective PRESENTATIONS 2
6 9780194570664 OEBS: Cas Effective PRESENTATIONS 1
7 9780194570893 OEBS: TB Effective PRESENTATIONS 2
8 9780194575317 IELTS Practice Tests: with explanatory key and CD Pack 2
9 9780194817158 PET Result!: SB 2
10 9780195516319 IELTS Preparation and Practice: Practice Tests key 1
11 9780195540949 IELTS Preparation and Practice: Reading and Writing General  1
12 9780521139922 Cambr Key Eng Tst 1 St Bk w ans 2
13 9780521145695 Cambr Key Eng Tst 1 Audio CD 1
14 9780521528115 Camb.KET 2e AudCDs 1 1
15 9780521528139 Camb.KET 2e SB w/K 2 2
16 9780521555753 Strategic Reading 3 TM 1
17 9780521555760 Strategic Reading 2 TM 1
18 9780521555784 Strategic Reading 3 SB 1
19 9780521555791 Strategic Reading 2 SB 1
20 9780521555807 Strategic Reading 1 SB 1
21 9780194387545 New Headway, 3e Intermediate: WB with key 3
22 9780194387606 New Headway, 3e Intermediate: Student's WB Audio CD 2
23 9780194715096 New Headway, 3e Elementary: SB 3
24 9780194715102 New Headway, 3e Elementary: WB with key 3
25 9780194715850 New Headway, 3e Pre-Inter: SB 3
26 9780194715867 New Headway, 3e Pre-Inter: WB with key 3
27 9780194715904 New Headway, 3e Pre-Inter: Class Audio CDs (3) 1
28 9780194715928 New Headway, 3e Pre-Inter: Student's WB Audio CD 3
29 9780194716260 New Headway, 3e Pre-Inter: Teacher's Resource Book 1
30 9780195516296 IELTS Preparation and Practice 2e: Listening and Speaking 1
31 9780194534680 PET Practice Tests: With Key Pack 4
32 9780194514088 PET Masterclass: SB and Introductory Module Pack 5
    ĐỢT 2 (21/10/2013)  
33 9780194575355 IELTS Masterclass: Teacher's Book 2
34 9780195516319 IELTS Preparation and Practice: Practice Tests with key 1
35 9780521176828 Cambr Key Eng Tst 1 St Bk noK 2
36 9780521528092 Camb.KET 2e TB 1 2
37 9780521528115 Camb.KET 2e AudCDs 1 1
38 9780521528146 Camb.KET 2e TB 2 2
39 9780521528160 Camb.KET 2e AudCDs 2 2
40 9780521544504 Camb BEC Prelim 2 SB w/K 2
41 9780521544528 Camb BEC Prelim 2 Audio CD 2
42 9780521544542 Camb BEC Vantage 2 SB w/K 2
43 9780521544566 Camb BEC Vantage 2 Audio CD 2
44 9780521555753 Strategic Reading 3 TM 1
46 9780521555784 Strategic Reading 3 SB 1
47 9780521555807 Strategic Reading 1 SB 1
48 9780521603898 Camb.KET 2e Self Study Pk 2 2
49 9780521603904 Camb.KET 2e Self Study Pk 3 2
50 9780521670821 Camb.KET 2e SB w/K 4 1
51 9780521670838 Camb.KET 2e Self Study Pk 4 2
52 9780521670845 Camb.KET 2e AudCDs 4 2
53 9780521671958 Camb BEC Prelim 3 Std Bk Ans 2
54 9780521671965 Camb BEC Prelim 3 Self Study Pk 2
55 9780521671972 Camb BEC Prelim 3 Audio CD 2
56 9780521671996 Camb BEC Vantage 3 Std Bk Ans 2
57 9780521672009 Camb BEC Vantage 3 Self Study Pk 2
58 9780521672016 Camb BEC Vantage 3 Audio CD Set 2
59 9780521739238 Camb BEC 4 Prelim Std Bk w ans 2
60 9780521739245 Camb BEC 4 Prelim Audio CD 2
61 9780521739252 Camb BEC Prelim 4 Self Study Pk 2
62 9780521739269 Camb BEC 4 Vantage Std Bk w ans 2
63 9780521739276 Camb BEC 4 Vantage Audio CDs 2 2
64 9780521739283 Camb BEC 4 Vantage self Study Pk 2
65 9780521753012 Camb BEC Prelim 1 SB w/K 2
66 9780521753043 Camb BEC Vantage 1 SB w/K 2
67 9780521753067 Camb BEC Vantg 1 Aud CD Set 2
68 9780521754798 Camb.KET 2e SB w/K 3 2
69 9780521754804 Camb.KET 2e TB 3 2
70 9780194387507 New Headway, 3e Intermediate: SB 3
71 9780194387538 New Headway, 3e Intermediate: Teacher's Book 3
72 9780194387606 New Headway, 3e Intermediate: Student's WB Audio CD 1
73 9780194715126 New Headway, 3e Elementary: Teacher's Book 3
74 9780194715140 New Headway, 3e Elementary: Class Audio CDs (2) 3
75 9780194715454 New Headway, 3e Elementary: Teacher's Resource Book 3
76 9780194715881 New Headway, 3e Pre-Inter: Teacher's Book 3
77 9780194715904 New Headway, 3e Pre-Inter: Class Audio CDs (3) 2
78 9780194716260 New Headway, 3e Pre-Inter: Teacher's Resource Book 2
79 9780195516296 IELTS Preparation and Practice 2e: Listening and Speaking 2
80 9780194817127 PET Result!: Teacher's Pack  1
    ĐỢT 3 (13/12/2013)  
81 9780194714297 New Headway, 3e Elementary: iTools Pack 1
82 9780194714327 New Headway, 3e Pre-Inter: iTools Pack 1
83 9780194531979 BEC Vantage Masterclass: Course Book 2
84 9780194531986 BEC Vantage Masterclass: Teacher's Book 2
85 9780194532044 BEC Vantage Masterclass: Class Audio CDs (2) 1
86 9780194535489 PET Masterclass: WB Resource Pack 2
87 9780194568753 FCE Practice Tests, new with Key and Audio CDs Pack 2
88 9780194568760 CAE Practice Tests, new With Key and Audio CDs Pack 2
89 9780194575362 IELTS Masterclass: Class CDs (2) 2
90 9780195540949 IELTS Preparation and Practice: Reading and Writing General  1
91 9781408246429 Cosmic  Grammar TG B1 2
92 9781408246436 Cosmic  Grammar B1 2
93 9781408246474 Cosmic  TestBk TG B1 2
94 9781408246573 Cosmic  TestBk B1+ 2
95 9781408246597 Cosmic  Use of Eng Tcher's Guide B1+ 2
96 9781408246603 Cosmic  Use of Eng B1+ 2
97 9781408246702 Cosmic  TestBk B2 2
98 9781408246733 Cosmic  Use of Eng Tcher's Guide B2 2
99 9781408267509 Cosmic  Global WB & AudCD  Pk B1 2
100 9781408267530 Cosmic  Global WB TE & AudCD  Pk B1 2
101 9781408267608 Cosmic  Global WB & AudCD  Pk B2 2
102 9781408267653 Cosmic  Global WB TE & AudCD  Pk B2 2
103 9781408272817 Cosmic  Global SB & Active Book Pk B1+ 2
104 9781408272817 Cosmic  Global SB & Active Book Pk B1+ 2
105 9780194387590 New Headway, 3e Intermediate: Class Audio CDs (2) 3
106 9780194522007 FC Masterclass, new SB 3
107 9780194522045 FC Masterclass, new WB Resource Pack with key 3
108 9780194522052 FC Masterclass, new WB Resource Pack 3
109 9780194522069 FC Masterclass, new Class Audio CDs (2) 3
110 9780194528252 FC Skills - Use of English: SB new 3
111 9780194528269 FC Skills - Use of English: Teacher's Pack 3
112 9780194514040 PET Masterclass: Class Audio CD (1) 4
113 9780194535472 PET Masterclass: WB Resource Pack with key 4
114 9780194817127 PET Result Tcher's Pk (TB, Assessment Bklet w/DVD) 3
115 9780194817202 PET Result WB Resource Pk w/K 4
116 9780194817233 PET Result ClassAudCD 4
117 9780194817295 PET Result SB and Online WB 4
118 9780194514057 PET Masterclass: Teacher's Book 5
119 9780194514118 PET Masterclass: Introductory Module Teacher's Pack 5
    ĐỢT 4 (6/1/2014)  
120 9780521145695 Cambr Key Eng Tst 1 Audio CD 1
121 9780521281133 Strategic Reading L2 Std Book 1
122 9780521281157 Strategic Reading L2 Tch Man 1
123 9780521670821 Camb.KET 2e SB w/K 4 1
124 9781408246726 Cosmic  Use of Eng B2 2
125 9780521281140 Strategic Reading L1 Tch Man 2
    ĐỢT 5 (8/1/2014)  
126 9780194705271 IELTS Masterclass SB&Onl 2
127 9780194705080 FCE Mastercless Teacher PK 3
 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Số đỏ/Vũ Trọng Phụng Chi tiết
2. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sán Việt Nam Chi tiết
3. (N/A) Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
Liên kết website