Thứ Hai, 08:39 24/08/2015

Thông báo về việc tiếp tục triển khai mua bảo hiểm Y tế trong HSSV năm học 2015-2016 và nạp Hồ sơ khám sức khỏe đầu vào cho HSSV năm thứ nhất K37 hệ CĐ và K56 hệ TC

Thông báo về việc tiếp tục triển khai mua bảo hiểm Y tế trong HSSV năm học 2015-2016 và nạp Hồ sơ khám sức khỏe đầu vào cho HSSV năm thứ nhất K37 hệ CĐ và K56 hệ TC

Thông báo về việc tiếp tục triển khai mua bảo hiểm Y tế trong HSSV năm học 2015-2016 và nạp Hồ sơ khám sức khỏe đầu vào cho HSSV năm thứ nhất K37 hệ CĐ và K56 hệ TC